Årsmöte torsdag 20/2

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2020 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängden.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna. 
 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
 8. Fastställande av dagordningen 
 9. Genomgång av: 
  a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, 
  b. balans- och resultaträkning och 
  c. revisorernas berättelse
 10. Fastsällande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 
 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 
 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende
  a. mål
  b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, 
  c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för: 
  i. ordinarie medlem 
  ii. familjemedlem och 
  iii. utlandsmedlem, och 
  d. ekonomiskt beslut gällande klubbstuga på Gammelbyvägen 79
 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13. 
 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 
 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 
 22. Mötets avslutande. 

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.